הקמת מאגר נותני שירותים בתחום הכשרת מורים - גרסה להדפסה - (לגרסה הרגילה לחץ כאן)
מאת: מערכת האתר  /  בתאריך: 26/09/2017  /  מדור: מכרזים פומביים
 

* מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.

עדכון# הארכת תוקף "קול קורא" להקמת מאגר נותני שירותים בתחום הכשרת מורים, בתחומי המתמטיקה.

1. קרן רמלה לתרבות חינוך ופיתוח (להלן:"הקרן") מעוניינת לקבל הצעות לתוכנית הכשרת מורים כ"חבורת משימה" מתמטית והיא משלבת צוותי מורים מחטיבות הביניים, היסודיים (השמונה שנתיים), מהתיכונים ומהחינוך הבלתי-פורמאלי במטרה להבנות תהליכי הוראה מסונכרנים בין מורי המתמטיקה בעיר תוך הטמעת תרבות מצוינות פדגוגית. התכנית נתמכת על ידי קרן טראמפ.

2. ייחודיות התכנית בכך שמציעה הסתכלות הוליסטית על הוראת מורי המתמטיקה ברמה העירונית, יחד עם טיפוח תפיסות מסוגלות של המורים את עצמם ואת תלמידיהם, תוך העצמתם כמנהיגים בתחומם.

3. ההעצמה וההכשרה של צוותי המורים כחבורת משימה מתמטית, מבנה מסגרת של פעילות למידה תומכת הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האישי יחד עם גישה שמתווה חלוקת תפקידים ברורה, מסגרת של קהילת מורים לומדת ומלמדת, שיח מקצועי של אמון והדדיות מוכללים המחזקים תחושה של משמעותיות-מחויבות-שייכות לתכנית.

4. מטרות התוכנית:
1) הטמעת תרבות מצוינות בבתי הספר בעיר.
2) הבנייה וחיזוק הרצף ההוראה והפדגוגיה בין חטיבות הביניים והתיכונים.
3) הצמחה של צוותי הוראה לכדי מנטורים שיהיו כמודל למורי מתמטיקה ולמורים בכלל בחטיבות הביניים ובתיכונים.
4) בנייה וליווי קהילות הוראה- מורי מתמטיקה ומורי רצפים/רכזים
5) צמצום אחוז נשירת התלמידים הלומדים 5 יח"ל.
6) הגדלת אחוז התלמידים הבוחרים ללמוד 5 יח"ל מתמטיקה בכיתה י'.
7) הגדלת מספר התלמידים המסיימים 5 יח"ל מתמטיקה בכיתה י"ב.
8) בניית תשתית של עשייה חינוכית אשר תהווה מודל עירוני לקידום הישגים וחיזוק האמונה "כל אחד יכול".
9) חיזוק איכות ההוראה של מורים בחט"ב.

5. תנאי סף.
1) מוסד אקדמי או עמותה.
2) ניסיון של 10 שנים לפחות בהכשרת מורים למתמטיקה ומדעים.
3) ניסיון בתוכניות להעצמת מורים.
4) נכונות לגמישות ושינויים במהלך הכשרת המורים.
5) יכולת מוכחת לעבוד עם מגוון של מורים ברמות שונות.

6. ההצעה
קרן רמלה מבקשת לקבל הצעות לתוכנית התערבות הכוללת תוכנית ל 54 מורי מתמטיקה ותוכנית נוספת ל 24 מורי רצפים על ההצעה לכלול:
• מפגשי השתלמות
• מפגשים להרחבת הידע הפדגוגי
• מפגשים להעצמה אישית ותוכנית ליצירת קהילה לומדת.
• בהצעה יש לכלול מיפוי של צרכי השטח ולהתייחס לעבודה פרטנית עם המורים ולעבודה קבוצתית.
התוכנית תכלול עד 60 שעות בשנה לכל קהילת מורים ימי השתלמות וכנסים. התוכנית תפעל במשך שלוש שנים בעיר.

7. בחירת ההצעה
1) הקרן אינה חייבת לבחור כל הצעה ו\או כל הצעה שהיא בכללותה. הקרן יכולה לבחור רק חלקים מהצעה כמו גם לשנותה בהתאם לצרכיה להוסיף ולהוריד מהתוכנית.
2) בסיום שלב הגשת ההצעות, ובאם תוגש יותר מהצעה אחת, תהה רשאית הקרן לבחור את הזוכה בעל ההצעה הטובה ביותר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
3) באם תוגש הצעה אחת בלבד, רשאית הקרן לבחור את הזוכה בעל ההצעה היחידה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי או שלא לבחור את ההצעה.
4) הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול קורא וכן להימנע מלהתקשר עם הזוכה מנסיבות ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה, וזאת בנוסף לזכותה על פי ההסכם. החליטה הקרן כאמור, לא תהא למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

8. שאלות והבהרות
בכל מקרה של שאלה ו\או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות במייל אל עו"ד בטי ישראלי בדוא"ל שכתובתו bettyi@ramla.muni.il.

9. הגשת ההצעה
את ההצעה על כל צרופותיה, כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי, יש להעביר בדוא"ל ruchamam@ramla.muni.il עד ליום 15.10.2017. הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבחנו.


בכבוד רב ובברכה,
בטי ישראלי, עו"ד


 

* לינק ישיר לכתבה: "הקמת מאגר נותני שירותים בתחום הכשרת מורים"
http://www.ramla-foundation.org/articles/ramla/index.php/2017/09/26/119.html

http://www.ramla-foundation.org