מכרז גינון - גרסה להדפסה - (לגרסה הרגילה לחץ כאן)
מאת: מערכת האתר  /  בתאריך: 17/01/2018  / 
 

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן:"הקרן/המזמין")

מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות גינון, אחזקה, שיקום ופיתוח בשטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה.

הקרן מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון, אחזקה, שיקום ופיתוח בשטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 17/01/2018 בימים א' – ה' בין השעות 9:00-13:00 במשרדי המזמין ברח' אברהם הלל 8, רמלה (בי"ס בר-אילן הישן) (להלן: "משרדי המזמין"). הרכישה תמורת סך של 2,500 ₪, לפקודת הקרן, אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי המזמין (רצוי בתאום מראש בטלפון: 08-9771901).

כנס קבלנים ייערך ביום ה- 22/01/2018 בשעה 15:00 במשרדי המזמין. כנס הקבלנים הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות גינון, אחזקה שיקום ופיתוח שטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה" ולהגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המזמין לא יאוחר מיום ה- 08/02/2018 בשעה 12:00 במשרדי המזמין.

רו"ח לירון סלימאן ינקוביץ,
מ"מ מנכ"ל הקרן 

* לינק ישיר לכתבה: "מכרז גינון"
http://www.ramla-foundation.org/articles/ramla/index.php/2018/01/17/121.html

http://www.ramla-foundation.org