חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" 2019 - גרסה להדפסה - (לגרסה הרגילה לחץ כאן)
מאת: מערכת האתר  /  בתאריך: 27/08/2019  /  מדור: מכרזים פומביים, מכרזים פנימיים
 

קול קורא למתן חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" - סוכות 2019

רמלה הנה עיר רב תרבותית המהווה מודל ומגדלור לדו-קיום וחיים משותפים, בה חיים קהילות משלוש הדתות ועולים מלמעלה מ- 60 מדינות שונות. ברמלה ההיסטוריה והמציאות נפגשות יחד ויוצרות עיר צעירה ועתיקה, של חדש לצד ישן, של יצירה תרבותית ואמנות עכשווית לצד יצירה מסורתית רבת שנים.
כחלק מחזון העיר, ועל מנת לתת ביטוי לפניה ולגווניה השונים של העיר ולהעניק להם את הערך המוסף שקיים אך ורק בה, עיריית רמלה וקרן רמלה פועלות לפיתוח התרבות ולעיצוב דימוי תרבותי מתוך אחריות חברתית חינוכית, תוך יצירת תכניות חדשניות ומגוונות, כאשר שיא הפעילות יבוא לידי ביטוי באירוע הדגל השנתי פסטיבל "רמלה עיר עולם", שיתקיים זו השנה השנייה בין התאריכים 15-17/10/2019 (חוה"מ סוכות).
הפסטיבל הנו פסטיבל פולקלור אתני ייחודי, המפורסם בארץ ובעולם, בו משולבים יחדיו מוסיקה, מחול, שירה, קולינריה ותיירות. הנושא המרכזי בפסטיבל הנו רב התרבותיות שייוצג ע"י השתתפות של להקות מחול מחו"ל, להקות מקצועיות, להקות מרחבי הארץ, אמני זמר, חבורות זמר ולהקות נוער. כמו כן, יתקיים מצעד מרשים של קהילות שונות עם תלבושות מסורתיות ואוהלי עדות.

קרן רמלה מבקשת בזאת לצרף נותני חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" שהנם גופים, עסקים, תאגידים מסחריים וארגוני מגזר שלישי.

להלן פרטי ההליך:
1. נותני החסויות ייהנו מאמצעי חשיפה שונים, כמפורט בנספח א', המצוי באתר העירוני www.ramla.muni.il ובאתר קרן רמלה www.ramla-foundation.org.
2. בכפוף לבחירה ולאישור של החסות המתאימה בהתאם לשיקול דעת של קרן רמלה, ייחתם הסכם בו יפורטו התחייבויות נותן החסות והתחייבויות וקרן רמלה.
3. על גוף המגיש את הצעתו במסגרת קול קורא זה לענות על התנאים הבאים:
3.1. תאגיד בישראל, המתנהל על פי דין, הרשום ברשם החברות/רשם השותפויות/רשם האגודות השיתופיות.
3.2. היעדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים, בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.
3.3. גוף שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
4. על הפונה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל ועליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
4.1. אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס (התשל"ו 1976) ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.
4.2. מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של החברה.
4.3. רישיון עסק אם נדרש על פי חוק.
5. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על-פי דיני המכרזים ואלה לא יחולו על פנייה זו. עוד מובהר, כי קרן רמלה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של קרן רמלה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו. כמו כן, קרן רמלה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו.
קרן רמלה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי.
6. יובהר כי בשיקוליה כפופה קרן רמלה, בין היתר, להוראות נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות, חוזר משרד הפנים 4/2016.
7. העירייה שומרת על זכותה לשנות/להוסיף/לבטל/לדחות את אירועי הפסטיבל.

אופן הגשת ההצעה למתן החסות:
את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח בדואר האלקטרוני לגב' רוחמה משאל, בכתובת: ruchamam@ramla.muni.il, עד ליום 01.09.19 בשעה 14:00 תוך ציון הכותרת קול קורא גיוס חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם".

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר)נספח א' - אמצעי החשיפה השונים לנותני החסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם"


חסויות עד 10,000 ₪ - פרסום לוגו החברה בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר ובאמצעים הדיגיטאליים.

חסויות עד 50,0000 ₪ - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים + פרסום בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר ובאמצעים הדיגיטאליים + פרסום בצידי הבמה או במסכי הלדים שעל הבמה.

חסויות מעל 50,000 ₪ - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים + פרסום בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר + פרסום בצידי הבמה או במסכי הלדים שעל הבמה + ציון החסות בברכת מנכ"ל העירייה באירוע מרכזי.

חסויות מעל 100,000 ₪ - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים + פרסום בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר + פרסום בצידי הבמה או במסכי הלדים שעל הבמה + ציון החסות בברכת מנכ"ל העירייה באירוע מרכזי + הצבת דגלים בצבע המזוהה עם נותן החסות באחד המתחמים.מתחמי הפרסום:
המגדל הלבן
היכל התרבות
פארק עופר
בריכת הקשתות
רחבת העירייה
חוברת הפסטיבל

 

* לינק ישיר לכתבה: "חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" 2019"
http://www.ramla-foundation.org/articles/ramla/index.php/2019/08/27/2019.html

http://www.ramla-foundation.org