הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 1/07/2011 / מדור: כללי


 מכרז פומבי מספר 01/11 לתפקיד מ הל/ת ביה"ס תיכון איתן ממלכתי דתי רמלה

תיאור המשרה: מ הל/ת ביה"ס התיכון איתן ממלכתי דתי רמלה.
היקף המשרה: משרה מלאה.

מהות התפקיד:
1. אחראי על הכ ת תוכ יות לימוד מפורטות עפ"י דרישות משרד החי וך ותחת כפיפותו כדי להפעילן ולפקח על ביצוען.
2. אחראי על מ ג ון רישום התלמידים, כדי למיי ם בהתאם למדי יות בית הספר.
3. אחראי על הפיקוח על והלי המשמעת, ו הלי הבטיחות, והביטחון בבית הספר.
4. אחראי על יהול הכספי וה יהולי של בית הספר.
5. אחראי על יהול צוות גדול, מגוון של עובדים המורכב מפקידים, עובדים חי וכיים ומקצועיים.
6. אחריות ליוזמה, פיתוח, ארגון, ביצוע פעילויות תרבותיות, ו יהוליות של בית הספר והפיקוח עליהן.
7. הק ית ידע ואי פורמציות לתלמידי ביה"ס, דפוסי הת הגות, ערכים, אמצעי חשיבה, אמצעים לימודיים, פיתוח חושי יופי, יכולת להערכת יופי ואומ ות והכ תם לחיים הרמו יים מוצלחים ומשולבים עם החברה והציוויליזציה.
8. פעילות לאיתור תלמידים מחו ים מבין כלל התלמידים לאבחן אותם ולקדמם במסגרת תוכ יות מיוחדות וייחודיות.
9. אחריות על תקי ות, שלמות ואחזקת ביה"ס על תחולתו והמכשירים שבו.

כפיפות: לקרן רמלה.

השכר: ייקבע על פי ה תו ים האישיים של הזוכה בהתאם להסכמי השכר התקפים והמותרים לפי דין ובכפוף להוראות הדין החלות על קרן רמלה.

ת אי הסף
על המועמד לעמוד בכל הת אים המפורטים להלן:
1. יסיון בהוראה - יסיון בהוראה בפועל בחי וך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החי וך היסודי של חמש ש ים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לע יין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוי ו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באו יברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
2. השכלה אקדמית - תואר אקדמי ש י לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל ובהתאם לפרסומים ה וספים בחוזרי מ כ"ל משרד החי וך.
3. השכלה פדגוגית - רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתק ון שפורסם בחוזר המ הל הכללי של משרד החי וך ובהתאם לפרסומים וספים בחוזרי המ כ"ל (תעודת בוגר בית הספר "מ דל" למ היגות חי וכית תוכר כעו ה על הדרישה לתעודת הוראה). מובהר בזאת כי מועמד בעל תעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למכרז לא עומד בת אי סף זה. לע יין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חי וכי כעו ה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה.
4. הכשרה ל יהול בתי ספר - תעודת סיום של אחת מתכ יות ההכשרה ל יהול בית ספר בארץ שלהלן:
א. תעודת זכאות של התכ ית האקדמית להכשרת מ הלים לבתי ספר – לימודי תעודה (להלן "התכ ית להכשרת מ הלים")
ב. תעודת זכאות לתואר אקדמי ש י ייעודי במ היגות בית ספרית למי שהחל את לימודיו בש ת הלימודים התשס"ח (להלן "תכ ית הפיילוט" באו יברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה).
ג. תעודת זכאות לתואר אקדמי ש י במי הל החי וך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
ד. הערות:
1) עמידה בדרישות המפורטות בסעיף קטן א' ו- ב' לעיל תיחשב עם המצאת אישור על לימודים בש ה א' לפחות באחת מתכ יות ההכשרה האלה ל יהול בית ספר בארץ.
2) מי שהתמ ה ל הל בית ספר ועם מי ויו לא סיים את לימודיו במסגרת תכ ית ההכשרה "התואר האקדמי הש י הייעודי במ היגות בית ספרית – תכ ית הפיילוט" או "התכ ית האקדמית להכשרת מ הלים – לימודי תעודה", יהיה חייב לסיימם עד ש תיים מיום מי ויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המ הל מי וי זמ י המות ה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בת אי זה, תופסק עבודתו ב יהול. יובהר כי ת אי לקבל קביעות ב יהול יהיה, בין היתר, סיום אחת מתכ יות ההכשרה ל יהול שהוזכרו ברישא של סעיף זה.
3) מי שהתמ ה ל הל בית ספר בהתשס"ז, וחויב לעמוד בקורס מ הלים ייחודי בן ש ה אחת ועמד בו, פטור מחובה זו.
4) ב וסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של אחת מתכ יות ההכשרה ל יהול בית ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות:
(א) מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמ הל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך 3 ש ים לפחות, ואושרו לו 3 ש ות ותק ב יהול, בת אי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמ הל, והוא עומד ביתר ת אי הסף המצוי ים לעיל.
(ב) עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אי ו מכהן כמ הל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מ הל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) לפחות 4 ש ים במהלך 10 הש ים האחרו ות לפ י הצגת המועמדות ואושרו לו 4 ש ות ותק ב יהול, בת אי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמ הל, והוא עומד ביתר ת אי הסף המצוי ים ב ספח זה.

כישורים / תו ים וספים רצויים
הכישורים/ ה תו ים המפורטים להלן הם כישורים / תו ים רצויים אשר יישקלו על ידי וועדת הבחי ה:
1. כישורים אישיים - אמי ות, בטחון עצמי, יכולת לימוד, יכולת ארגון ותכ ון, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
2. כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכ ית הלימודים, בארגון החי וך החברתי או בחי וך המשלים.
3. כושר מי הלי: כושר ב יהול משרד, משק, חשבו ות וכספים של מוסד חי וך.
4. יסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים.
5. ידיעת הוראות משרד החי וך בתחומי פעילותו של מ הל בית ספר.
6. כושר הבעה בעל פה (דיבור) ובכתב (קריאה וכתיבה) בעברית ובא גלית.
7. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים.
8. כושר לקיים יחסי עבודה תקי ים.
9. בעל/ת אורח חיים דתי והשכלה תור ית.

אי בחירה: מובהר בזאת כי ועדת הבחי ה רשאית להחליט כי אף אחד מהמועמדים אי ו כשיר להתמ ות למשרה.

הגשת מועמדות:
על המועמדים למכרז העו ים על ת אי הסף לתפקיד המפורטים לעיל, למלא טופס "שאלון אישי / בקשה למשרה פ ויה" אותו יתן לקבל אצל רוחמה בטלפון 08-9771901 אותו יש למלא ב– 2 עותקים ולצרף לו תעודות / אישורים המעידים על עמידה בת אי הסף ( יתן לצרף גם קורות חיים והמלצות) ולהגישם במעטפה סגורה במסירה אישית לרוחמה במשרדי קרן רמלה או לשלוח אותם בדואר רשום לכתובת הבאה :לקרן רמלה, ת.ד. 1 רמלה.
(יש לרשום על המעטפה עבור מכרז כ"א מספר 01/11).
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ביום 10/07/2011 בשעה 12:00. למען הסר ספק, מועמד שיגיש את מועמדותו באמצעות משלוח הממסמכים בדואר והמעטפה שישלח תגיע לרוחמה לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות לא יוכל להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לב י ש י המי ים
השימוש במכרז בלשון זכר הוא מטעמי וחות בלבד


יואל לביא – יו"ר הקרן וראש העיר רמלה

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼