הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 7/03/2012 / מדור: מכרזים פומביים


 עמותת "קרן רמלה לחי וך, תרבות ופיתוח (ע"ר)" מזמי ה בזאת עוסקים בתחומים הבאים:

• מדריכי ספורט, מדריכי וער, מדריכי קשישים, מדריכים בהוראה משלימה והעשרה ומורים ל גי ה.
• עובדי תחומים פרה-רפואיים (קלי אי תקשורת, מרפאים בעיסוק).
• מורים מוסמכים.
• מזכירות.
• רכזים בתחומים חברתיים, תחומים כלליים (אבות בית).

להצטרף למאגר המועמדים של המזמין, לשם השתלבות עתידית אפשרית כעובדי המזמין במסגרת פעילותו המבוצעת בעיר רמלה וביחידות המזמין השו ות.

מועמדים העו ים על דרישות הסף שלהלן, מוזמ ים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגר המועמדים:

1. המועמד הי ו בעל יסיון מקצועי קודם של ש תיים לפחות בתחום העיסוק בו הוא מציע.

2. המועמד לא הורשע מעולם בעבירה פלילית.

3. המועמד יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

א. קורות חיים של המציע.

ב. הצהרה של המציע כי לא הורשע בעבר בעבירה פלילית.

ג. שתי המלצות מגופים מתחום העיסוק אליו מועמד המציע בהם הועסק המציע.

4. המזמין יהיה רשאי לבדוק את התעודות והמסמכים אשר יוצגו לפ יו וכן לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות ו/או השלמות לשביעות רצו ו.

5. קבלה למאגר המועמדים של המזמין אי ה מהווה בשום אופן את הסכמת המזמין להעסיק את המועמד או התחייבות עתידית להעסקת המועמד. פ יה למועמד וזימו ו לראיון עבודה יבוצעו בהתאם לצרכי המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

6. היה ולמועמד יש קרוב משפחה אשר הי ו עובד של המזמין חובה עליו לציין זאת בהצעתו. "קרוב" לע יין זה— בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

7. את מסמכי הבקשה להצטרפות למאגר התחומים יש להגיש בדואר למחלקת משאבי א וש של המזמין בכתובת אברהם 8 רמלהו/או בפקס שמספרו 08-9771901 ו/או במייל שכתובתו ruchamam@ramla.muni.il. ההצעות יוגשו בצרוף טופס בקשה להצטרפות אשר יתן להורידו באתר האי טר ט של המזמין.

8. הודעה תישלח למועמדים אשר ימצאו מתאימים.

להורדת טופס בקשה, לחצו כאן

עמותת קרן רמלה לחי וך, תרבות ופיתוח

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼