הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 29/03/2012 / מדור: מכרזים פומביים


 חשוב: המכרז עודכן בתאריך: 23/4/12
מכרז פומבי מס' 20/12


1. קרן רמלה (להלן: "הקרן") מזמי ה בזאת הצעות לביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיקום, שיפוץ, שדרוג, הקמה, וב ייה לתשתיות ומב ים ציבוריים והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות הי ה לש תיים החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות/תקופת ההתקשרות הראשו ה"). לקרן שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות וספות של ש ה אחת בכל פעם עד לתקופה מקסימאלית בת חמש ש ים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולת אים המפורטים במסמכי המכרז. ביצוע העבודות יעשה בהתאם להזמ ות שתתקבל ה, אם בכלל, ע"פ דרישת הקרן.

3. במכרז זה ייבחרו עד 4 (ארבעה) זוכים לצורך ביצוע העבודות השו ות אשר עומדים בכל ת אי הסף והציעו את ההצעות הזולות ביותר.

4. את מסמכי המכרז יתן לרכוש, לאחר תיאום טלפו י מראש, במשרדי הקרן ברחוב אברהם הלל 8, רמלה החל מיום 16/04/2012 (להלן: "משרדי הקרן"), בתמורה לסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

5. על המשתתף לעמוד בת אי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר הת אים והדרישות כמפורט בהרחבה בת אי הסף למסמכי המכרז ובדרישות המכרז:

- א) על המציע להיות רשום במועד הגשת ההצעה אצל רשם הקבל ים בהתאם לחוק רשום קבל ים לעבודות ה דסה ב איות, התשכ"ט – 1969, ותק ותיו, בסיווגים הבאים, במצטבר:
סיווג ג'-4 ע ף 200 וסיווג ג'-3 ע ף 100

- ב) המציע בעל תעודת ISO 9000.

- ג) המציע צירף אישור חתום מרואה חשבון מבקר על ביצוע עבודות בי וי ותשתיות בהיקף מצטבר של 40,000,000 ₪ לפחות בש ים 2011 + 2010 + 2009.

- ד) למציע יסיון מוכח בביצוע של לפחות ש י פרויקטים מתחום הב ייה וגם ש י פרויקטים בתחום התשתיות, אשר עו ים על כל הת אים המצטברים המפורטים להלן:

-- 1. כל אחד מארבעת הפרויקטים הללו ב פרד הסתיים בחמש (5) הש ים האחרו ות לכל היותר שלפ י מועד הגשת ההצעות למכרז זה.

-- 2. לפחות אחד מהפרויקטים בוצע עבור רשות ציבורית ו/או משרד ממשלתי ו/או חברה ממשלתית.

-- 3. כל אחד מארבעת הפרויקטים ב פרד הי ו בהיקף כספי של 5,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ).

- ה) המציע צירף להצעתו ערבות ב קאית כמפורט במסמכי המכרז.

- ו) המציע כח בסיור קבל ים.

6. סיור קבל ים יערך ביום 03/05/2012 בשעה 10:30 פגשים במשרדי הקרן. השתתפות בסיור הקבל ים הי ה חובה!

7. את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים, שבמשרדי הקרן עד ליום 17/05/2012 בשעה 12:00. תיבת המכרזים תיפתח בפתיחה פומבית בשעה 12:15 במשרדי הקרן. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

בכבוד רב,
ד"ר ליאור רשף דרעי
מ כ"ל הקרן


לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼