הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 29/03/2012 / מדור: מכרזים פומביים


 חשוב: המכרז עודכן בתאריך 23/4/12

קרן רמלה לחי וך תרבות ופיתוח (להלן:"הקרן/המזמי ה") מכרז פומבי מס' 10/2012 לביצוע עבודות ב ייה ו/או הרחבה ו/או שדרוג של מוסדות חי וך ומב י ציבור קיימים ו/או חדשים ברחבי העיר רמלה.


הקרן מזמי ה בזאת הצעות מחירים לביצוע עבודות ב ייה ו/או הרחבה ו/או שדרוג של מוסדות חי וך ומב י ציבור קיימים ו/או חדשים ברחבי העיר רמלה, הכל על פי ההגדרות המופיעות במפרט הטכ י, וב ספחים המצורפים למכרז זה (להלן: "עבודות הב ייה")

1. יתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 16/04/2012 בימים א' - ה' בין השעות 9:00-14:00 במשרדי המזמי ה ברח' אברהם הילל 6, רמלה (להלן: "משרדי המזמי ה"). הרכישה תמורת סך של 5,000 ₪, בצירוף מע"מ לפקודת "קרן רמלה", אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה. יתן לעיין במסמכי המכרז בחי ם במשרדי המזמי ה (רצוי בתאום מראש בטלפון: 052-8510473, 08-9771901).

2. על כל מציע חלה חובה לצרף להצעתו ערבות ב קאית בלתי מות ית לטובת המזמין בסך של 100,000 ש"ח (מאה אלף שקלים חדשים). הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 30/08/2012. במעמד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה למזמין ערבות ביצוע כמפורט בהסכם ה ספח למסמכי המכרז.

3. ביום 03/05/2012 בשעה 09:30 יערך כ ס קבל ים. השתתפות בכ ס הי ה חובה ות אי להגשת הצעה. הכ ס יתקיים במשרדי המזמי ה.

4. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העו ים על כל הדרישות כמפורט להלן:

- א) המציע ה ו תאגיד, שותפות או עוסק מורשה לצורך מע"מ ומ הל ספרי חשבו ות כחוק.

- ב) המציע הי ו בעל יסיון קודם מוכח בהקמה ובב יית מב י ציבור ו/או מוסדות חי וך החל מש ת 2007 בהיקף כולל של 7 מב ים שלפחות ש יים מהם הי ם מוסדות בשטח של 2,000 מ"ר במצטבר.

- ג) המציע ה ו בעל סיווג קבל י בע ף 100 ג-2.

- ד) המציע הי ו בעל יכולת כלכלית אית ה ומוכחת המספיקה לביצוע כל התחייבויותיו, בין השאר, המציע הוא בעל מחזור הכ סות כספי מתחום הקמה וב ייה של מב ים בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪ (ללא מע"מ) במצטבר בש ים 2008-2010, כולל.

- ה) כמו כן, עמידה ביתר הדרישות והצגת המסמכים כפי המופיע במפורט ובהרחבה במסמכי המכרז.


את ההצעה יש להכ יס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימ י זיהוי כלשהם, ושייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 10/2012 – לביצוע עבודות ב ייה ו/או הרחבה ו/או שדרוג של מוסדות חי וך ומב י ציבור קיימים ו/או חדשים ברחבי העיר רמלה", ולהכ יסה, לרבות הערבות הב קאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים, במסירה יד ית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום 17/5/2012 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), במשרדי המזמין. שאלות הבהרה יתן להגיש עד לתאריך 10/05/12 בשעה 12:00 לפקס מס 08-9771901.


5. מובהר בזה, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה, או צרוף חברות ב ות.

6. המזמין יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות לשביעות רצו ו המלא, גם לאחר פתיחת המעטפות, על מ ת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור.

7. המזמין אי ו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. כמו כן רשאי המזמין לפצל את הזכייה בין ש י משתתפים או יותר ואין הוא חייב למסור את כל העבודה בשלמות למשתתף אחד כמו כן רשאי המזמין להקטין את היקף העבודה ה דרש במכרז זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בלבד, בלא צורך ל מק את החלטתו.

8. המזמין רשאי ל הל משא ומתן עם המציע הזוכה בהתאם להוראות כל דין.

בכבוד רב,
ד"ר ליאור רשף דרעי
מ כ"ל הקרן


לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼