הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 8/02/2018 / מדור: מכרזים


 "קול קורא" להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה בהתאם למפורט בנוסח ההזמנה המלא.


• להציע הצעות להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה אך ורק מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר, ובהן בין היתר:

1. יחיד/תאגיד משפטי רשום כדין. מציע שהנו תאגיד משפטי יצרף העתק מתעודת ההתאגדות, אישור עו"ד / רו"ח על שם התאגיד, שמות בעלי המניות/השותפים ושיעור אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;
2. לא נפתחה כנגד המפקח/אחד ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה, שיש עמה קלון, והמפקח לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון;
3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו – 1976;
4. אישור ניכוי מס במקור;
5. תעודות רישום/רשיון מקצועי בתוקף בפנקס הרלבנטי;
6. פירוט ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים, במהלך 5 השנים האחרונות במתן שרותי הפעלת קפיטריה.
7. המלצות וכל פרט / אישור רלוונטי נוסף.

את כל המסמכים והנספחים יש להגיש לתיבת המכרזים של הקרן ברח' אברהם הלל 8 רמלה, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00, בתיאום מראש עם הגב' רוחמה משאל בטל'- 08-9771901, מועד אחרון להגשת הצעות: 22.02.2018.

* על מנת להוריד את נוסחו המלא של הקול הקורא, על נספחיו המלאים, יש ללחוץ כאן.


בכבוד רב,
קרן רמלה
לחינוך תרבות ופיתוח

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼