הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 5/07/2018 / מדור: כללי


 * מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.


עיריית רמלה באמצעות קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (להלן: "הקרן" או "המזמינות") מזמינה בזאת הצעות לגיוס חסויות בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרן והעירייה.
הקרן מעוניינת להתקשר עם ספק/ים, אשר יפעל/ו לגיוס חסויות לאירועים יזומים, מנוהלים ומופקים ע"י העירייה ובעבורה, והכל כמפורט במסמכי הקול הקורא.
הספק/ים שייבחרו במסגרת קול קורא זה יסייעו לקרן בגיוס חסויות לאירועים השונים תמורת אחוז מסכום הגיוס בהתאם להצעת הספק/ים, והכל בהתאם לתנאים הקובעים במסגרת קול קורא זה, וכן, בהסכם ההתקשרות שבין הקרן לזוכה/ים בקול קורא.

1. כללי
1) העיר רמלה מונה מעל ל- 80,000 תושבים ונוהגת לערוך מספר אירועי שיא בשנה, הפתוחים לציבור הרחב ומושכים אליהם קהל רב.
2) על המציע לערוך על חשבונו ועל אחריותו את כל הבירורים והסידורים הדרושים לו ברשות המקומית ו/או בכל מוסד ו/או גוף אחר לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע להצעתו ולשם הכנת ושקלול הצעתו והגשתה.
3) עם הגשת ההצעה ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של העירייה ו/או מי מטעמה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. העתק הצעה מצ"ב כנספח א'.
4) יובהר ויודגש, כי גיוס החסויות ייעשה בהתאם לנהלי העירייה והקרן ובכפוף להוראות הדין.


2. תנאי סף
רק מציע, אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יהיה רשאי להשתתף במכרז:
א. במקרה שהמציע הוא אדם פרטי - הוא תושב ישראל.
ב. במקרה שהמציע הוא תאגיד – התאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי (רשם החברות, רשם העמותות או רשם השותפויות, לפי העניין).
ג. התקשרות לגיוס חסויות לקיום אירועים עם רשות מקומית אחת לפחות (20,000 תושבים) לפחות. להוכחת עמידת המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו הוכחה להתקשרות עם הרשות/הרשויות, שנעשתה בחמש השנים האחרונות.
ד. התקשרות לגיוס חסויות לקיום אירועים עם שני גופים ציבוריים (כגון, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים/ סטאטוטוריים) או יותר בחמש השנים האחרונות (בין השנים 2013 – 2018). להוכחת עמידת המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו הוכחה להתקשרות עם הגופים הציבוריים.
ה. גיוס חסויות בסך של לפחות 100,000 ₪ לקיום אירוע/ים מטעם רשות מקומית. להוכחת עמידת המציע בתנאי זה,עליו לצרף הוכחות לביצוע גיוס חסויות בסכום של 100,000 ₪ לפחות.
ו. על המציע לצרף להצעתו מכתבי המלצה משני מקבלי שירותי (רשות מקומית או גוף ציבורי) לפחות.
ז. העדר הרשעה ו/או חקירה של הספק/ים ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א- 1981.
ח. למציע אין כל חוב תלוי ועומד לרשות, לרבות ולא רק, בגין ארנונה, מים, אגרות וכד'. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הודעה מטעם הרשות כי אין כל חוב תלוי ועומד לרשות.
ט. גוף העונה על אחד ו/או יותר מהתנאים להלן לא יוכל לתת חסות לעירייה:

1. גוף הקשור בחוזה עם הרשות המקומית, עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הועדה המקומית, למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על ידיה מספקים לתושביה.
2. הגוף הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית, תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית והליך המכרז טרם הושלם.
3. הגוף מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית, עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הועדה המקומית.
4. הגוף מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, תאגיד הנשלט על ידה, או הועדה המקומית, או שמתנהל בינו לבין אחד מהם משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
5. הגוף הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית, תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית, וטרם עברו 12 חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו. לא יחול איסור על התקשרות כאמור לעיל אם הבקשה נדחתה במלואה.
6. הגוף עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בנייה, ובשנתיים שקדמו למתן דמי החסויות עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת פעל, במסגרת פרויקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
7. נותן החסות נעדר כל זיקה לחבר מועצה ו/או נבחרי ציבור ו/או עובדי הרשות המקומית – נותן החסות יחתום על הצהרה כאמור.


3. ההצעה
1) המציע הנו בעל הכישורים והניסיון הנדרשים לשם ביצוע העבודה.
2) בעבור ביצוע השירותים נשוא קול קורא זה תאפשר הקרן לזוכה לגבות בין 20% עד 23% מכל סכום שיתקבל מהברוטו, וזאת אף אם הסכום מתקבל לאחר מועד האירוע. לעמלה המוצעת יתווסף מע"מ כדין.
3) העמלה תשולם אך ורק במקרה בו הספק הביא לכדי מימוש מתן החסות, קרי, נחתם הסכם בין הקרן ובין נותן החסות והתמורה הועברה.
4) על המציע לציין בהצעתו את סכום ההנחה אותו הוא מבקש לגבות בכפוף לאמור בסעיף קטן (2) שלעיל.
5) יובהר, כי ההצעה כוללת את מלוא התמורה המגיעה למציע בין מתן השירותים וכל הוצאה ישירה ועקיפה שלו.
6) בשיקולי בחירת הזוכה תבחן הקרן את גובה ההצעה.


4. שאלות והבהרות
1) בכל מקרה של שאלה ו/או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב אל עו"ד לימור סבג-קריחלי במייל limor@ramla.muni.il, עד ליום 10.07.2018 עד השעה 14:00.
2) הקרן תשיב לכל המציעים עד ליום 12.07.2018. כל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו/או הבקשה, וכן, תשובת הקרן הובאו לידיעתו, ולא תישמע מצדו כל טענה בעניין זה נגד הקרן ו/או העירייה ו/או מי מטעמן.


5. הגשת ההצעה
1) את ההצעה על כל צרופותיה, כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי, יש להעביר, במסירה ידנית למזכירות קרן רמלה ברחוב אברהם הלל 8 בין השעות 08:00 – 15:00 ו/או במייל לכתובת: gius-h@ramla.muni.il. לבירורים יש ליצור קשר בטלפון 08-9771912 עד ליום 15.07.2018 בשעה 14:00. הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.

2) תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו תודיע הקרן למציע על אי קבלתה כאמור להלן. בכל מקרה, ההצעה תפקע תוך 90 ימים מהיום האחרון שנקבע להגשת הצעות בהליך זה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 10.07.2018 עד השעה 14:00
מועד אחרון להגשת הצעות 15.07.2018 עד השעה 14:00


6. בחירת ההצעה
1) המזמינות אינן חייבות לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
2) בסיום שלב הגשת ההצעות, ובאם תוגש יותר מהצעה אחת, תהיינה רשאיות המזמינות לבחור את הזוכה בעל ההצעה הטובה ביותר עפ"י שיקול דעתן הבלעדי.

שקלול ההצעות ייעשה כמפורט להלן:
הצעת המחיר (A) – 60% (יחושב ביחס להצעה הזולה ביותר);
ניסיון המציע (B) – 40% (יחושב על פי ציון 0-100 לפי הקריטריונים הבאים:
א. התקשרות המציע עם גופים ציבוריים/רשויות מקומיות – עד 65 נק'.
ב. גיוס מוצלח של חסויות (מעל 200 אש"ח) לאירועי הגופים/הרשויות – עד 15 נק'.
ג. התרשמות כללית מהמציע – עד 20 נק'.
3) באם תוגש הצעה אחת בלבד רשאיות המזמינות לבחור הצעה עפ"י שיקול דעתן הבלעדי או שלא לבחור את ההצעה ולצאת בפרסום קול קורא חדש.
4) המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לבטל את הקול הקורא, וכן, להימנע מלהתקשר עם הזוכה מנסיבות ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה, וזאת בנוסף לזכותה על פי ההסכם. החליטו המזמינות, כאמור, לא תהא למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
5) לצורך קביעת הזוכה תדורגנה ההצעות על פי הצעות המחיר, כאשר הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מירב הניקוד ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד באופן יחסי (בהתאם ליחס שבין כל הצעה לבין ההצעה הזולה ביותר). המחלקה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן המציע, כי יפרט ו/או יבהיר ו/או ישלים מסמכים ו/או מידע חסר ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים על מנת לבחון ולדרג הצעתו. ההבהרות וההשלמות יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
6) על אף האמור לעיל, הקרן תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול נוסף ו/או אחר שתמצא לנכון.
7) הקרן תהא רשאית לקבוע לפני המועד להגשת הצעות ציוני סף לכל אחד מתתי הרכיבים הנ"ל או לחלקם, אשר הצעה שלא תעבור אותם, לא תיבחן ע"י ועדת המכרזים כלל.
8) כאמור מעלה, הקרן שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם ספק אחד או יותר, הכל כפי ראות עיניה ומבלי שתהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החלטת הקרן בהקשר זה.7. הודעה על הזכייה וההתקשרות
1) הצעות המשתתפים תובאנה בפני ועדת המכרזים של הקרן, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה בקול קורא בפני יו"ר הקרן (להלן: ״פרוטוקול הזכייה״).
בין הזוכה לבין הקרן ייחתם הסכם התקשרות בתוך 14 ימים מיום פרסום פרוטוקול הזכייה. העתק הסכם מצ"ב כנספח ב'.
2) תוך שבעה (7) ימים מקבלת הודעת הזכייה ימציא הזוכה את הסכם ההתקשרות, על נספחיו, כשהוא חתום על ידו בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לקרן, בעקבות זכייתו, לרבות ערבויות ואישורי ביטוח.
3) איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף 7. 2) לעיל, במלואן ובמועדן ישלם לקרן פיצוי בסך של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד לו זכאיות המזמינות על-פי הדין.


להורדת הנספחים המלאים יש ללחוץ על הקישור הבא:
קובץ נספחים להורדהבכבוד רב,

עיריית רמלה קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר)


לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼