הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 17/10/2018 / מדור: מכרזים פומביים


 * מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.

מכרז פומבי 9/18 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בשטח עיריית רמלה ומתן זכות שיווק ופרסום על גביהם.

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בשטח עיריית רמלה ומתן זכות שיווק ופרסום על גביהם, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 21/10/2018 בימים א' – ה' בין השעות 9:00-13:00 במשרדי הקרן ברח' אברהם הלל 8, רמלה (בי"ס בר-אילן הישן) (להלן: "משרדי המזמין"). הרכישה תמורת סך של 2,500 ₪, לפקודת הקרן, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי המזמין (רצוי בתאום מראש בטלפון: 08-9771901).

מפגש מציעים ייערך ביום ה- 01/11/2018 בשעה 10:00 במשרדי המזמין. מפגש המציעים הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 05/11/2018 בשעה 12:00 לכתובת דוא"ל limor@ramla.muni.il. בשורת נושא הדוא"ל ירשום המציע – "שאלות הבהרה ואת מספר ושם המכרז".

את מעטפת המכרז, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין "מכרז פומבי מספר 9/18 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בשטח עיריית רמלה ומתן זכות שיווק ופרסום על גביהם" בלבד.

את מעטפת המכרז יפקיד המציע ויכניס אותה בעצמו לתיבת מכרזים במשרדי המזמין עפ"י הנחיות נציג מטעם הקרן ולא יאוחר מיום 14/11/2018 בשעה 12:00.

להורדת הנוסח המלא, לחץ כאן.

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼