הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 12/04/2019 / מדור: מכרזים פומביים


 * מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.

מכרז פומבי 7/19

קרן רמלה לחינוך, תרבות פיתוח (ע"ר) (להלן: "קרן רמלה") מבקשת לקבל הצעות למשרת מנהל כללי לקרן.
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. לשון זכר משמע אף לשון נקבה.

1. תיאור התפקיד ודרישותיו: ניהול כללי של התאגיד בהתאם למדיניות הדירקטוריון ובהתאם לנהלים, לחוקים ולתקנות החלים על התאגיד ועל תחומי פעילותו; גיבוש תכניות אסטרטגיות, הכנת תכניות עבודה, קביעת יעדים לפעילות התאגיד לשם מילוי מטרות התאגיד, ופיקוח ובקרה על ביצועם; ניהול ישיר של כל תחומי פעילויות התאגיד ומוסדותיו; ניהול תקציב התאגיד ובקרתו, לרבות גיוס מימון ותרומות מגורמים חיצוניים; נסיון ניהולי בגיוס כספים מגופי ממשלה; עבודה מול הרשות המקומית, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, ספקים ויזמים; קידום פרויקטים; עריכה וניהול של מכרזים, ניהול מו"מ עם קבלנים, גיוס עובדים וביצוע התקשרויות נוספות; נסיון ניהולי בגיוס כספים מגופי ממשלה / תרומות.

2. היקף משרה: 100%

3. תנאי סף:

על מגיש הצעה לענות על התנאים המצטברים הבאים:

להיות בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנע"ס, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

ובנוסף:

להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או במצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי עם תקציב של 20 מלש"ח לפחות;

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד ונסיון עבודה מול גופי ממשלה.

4. תנאי ההעסקה: חוזה אישי עפ"י תנאי שכר, כפי שיאושרו ע"י הגורמים הרלבנטיים עפ"י הדין.

5. הערות:

א. הליך מינוי המנכ"ל, קביעת סמכויותיו ותפקידיו כפופים להוראות תקנון התאגיד. מובהר, כי המינוי מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י הדין, לרבות אישור משרד הפנים.

ב. הצעת המועמד בצירוף "טופס הגשת מועמדות", קורות חיים, תעודות והמלצות יש למסור במסירה ידנית (אין להגיש הצעות בדוא"ל ו/או בפקסימיליה) במעטפות סגורות, עליהן יצוין "לועדת האיתור למשרת מנהל כללי לקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר)" בלשכת מנכ"ל קרן רמלה ברחוב אברהם הלל 6 רמלה בימים א – ה בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת עד למועד האחרון להגשת מועמדות, שהנו יום ה- 12.05.2019 עד השעה 15:00.
* הצעה שלא תימסר במסירה ידנית ו/או אשר תוגש לאחר המועד האחרון, לא תידון.
* את טפסי הגשת המועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן רמלה או במשרדיה אצל גב' רוחמה משאל.

ג. רק מועמדים, העומדים בתנאי הסף, יזומנו לראיון בפני ועדת האיתור.

ד. ועדת האיתור רשאית להזמין לראיונות את המועמדים, שייראו לה המתאימים ביותר לאור התרשמותה מן המסמכים, שיוגשו לה.

ה. למעלה מכך, ועדת האיתור רשאית לזמן את 10 המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות.

ו. ועדת האיתור רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המועמדים, כולם או חלקם, להיבחן במבחני התאמה במסגרת גופים, העוסקים בכך.

ז. ועדת האיתור אינה מתחייבת להמליץ לדירקטוריון לבחור במועמד כלשהו מתוך המועמדים שיגישו את מועמדותם לתפקיד.

להורדת טופס מילוי להגשת מועמדות, נא ללחוץ על הקישור.

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼