שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה
שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

חברים בפייסבוק ▼