הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 3/03/2020 / מדור: מכרזים פומביים


 הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז והארכת המועד להגשת הצעות.

הריני להביא לידיעתכם, כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז פומבי 1/2020 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה מוארך.

מאחר והארכת המועד נדרשת על רקע שינוי/ים שיוכנסו במסמכי המכרז הריני לעדכנכם, כי הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז והמועד החדש להגשת הצעות תפורסם, ככל הנראה, במהלך שבוע הבא בעיתונים ובאתר הקרן.
קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 04.03.2020 בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 13:00 במשרדי הקרן ברח' הזית 4, רמלה (קמפוס נבון) (להלן: "משרדי המזמין") תמורת סך של 2,500 ₪, לפקודת הקרן, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי המזמין (בתאום מראש בטלפון: 08-9771901), וכן, באתר האינטרנט של הקרן בכתובת: www.ramla-foundation.org החל מיום ה- 03.03.2020.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 08.03.2020 בשעה 14:00 לכתובת דוא"ל limor@ramla.muni.il. בשורת נושא הדוא"ל ירשום המציע – "שאלות הבהרה ואת מספר ושם המכרז".

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה " ולהגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המזמין לא יאוחר מיום ה- 15.03.2020 בשעה 14:00 במשרדי המזמין (ביום 10.03.2020 יהיו משרדי המזמין סגורים).

עו"ד ליאור רשף דרעי, מנכ"ל קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח


טופס להורדה: מתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות - נוסח סופי.


לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼