הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 3/03/2020 / מדור: מכרזים פומביים


 * מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 1/2020
למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

הזמנה להציע הצעות
קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקרן, רח' הזית 4 קמפוס נבון רמלה, בעבור סך של 2,500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי הקרן או באתר האינטרנט של הקרן, שכתובתו: www.ramla-foundation.org.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד יום 24.05.2020 בשעה 14:00.

שאלות ההבהרה ינוסחו ע"ג קובץ word בלבד אשר יועבר על ידי המתעניין לנציג הקרן באמצעות דוא"ל limor@ramla.muni.il. בשורת נושא הדוא"ל ירשום המציע – "שאלות הבהרה ואת מספר ושם המכרז".
כל שאלה ו/או הבהרה ו/או בקשה תשויך לנושא, מס' סעיף ועמוד בחוברת המכרז מהם עולה השאלה ו/או ההבהרה.

הקרן תהא רשאית שלא להשיב לפנייה אם לא נערכה בהתאם לאמור לעיל.
תשובות לשאלות הבהרה יישלחו בכתב ובאופן אחיד. רק להבהרות שיינתנו בכתב יהיה תוקף מחייב.
כל המוצא בנוסח מסמכי המכרז ו/או במסמכי הבהרות ו/או אחר אי התאמה ו/או סתירה ו/או טעות סופר ו/או כל טעות אחרת שיש בה כדי ליצור אי בהירות ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או אחר בין מציע ו/או זוכה לבין הקרן בהקשרו של מכרז זה, מחויב להודיע על כך לקרן וללא דיחוי באמצעות שליחת פקס ו/או מייל כמוזכר.
את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין מכרז פומבי מס' 1/2020.
את המעטפה יש להפקיד, במסירה אישית עד ליום 31.05.2020 בשעה 14:00 בתיבת המכרזים של הקרן הממוקמת במשרדי הקרן ברח' הזית 4 קמפוס נבון ברמלה (ביום 28.05.2020 יהיו משרדי הקרן סגורים).
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של המציע.
הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפסל ולא תובא לדיון.

לבירורים ניתן לפנות לעו"ד לימור סבג-קריחלי בטל': 08-9771912.


עו"ד ליאור רשף דרעי, מנכ"ל קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר)

טופס להורדה: מתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות - נוסח סופי.לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼